Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam năm 2017 của PWC

155

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế xin giới thiệu Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam năm 2017 của PriceWaterhouseCooper (Doing Business with Viet Nam 2017), tổng quan về nền kinh tế Việt Nam và các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu báo cáo: dbg-2017