Hướng dẫn Đăng ký Thành viên

Để trở thành thành viên, bạn có thể đăng kí qua email của Ban Quản trị, cung cấp tên, chức vụ, đơn vị, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email. Ban Quản trị sẽ duyệt hồ sơ và liên lạc với bạn. Tùy theo cấp độ thành viên được cấp, bạn sẽ được truy cập và tải tài liệu trên các mục của trang website Ngoại giao Kinh tế Trực tuyến và tham gia trao đổi, cung cấp thông tin trên Diễn đàn Ngoại giao Kinh tế Trực tuyến.

Form Đăng ký Thành viên

Quy chế

Điều 1. Thành viên:

Các đối tượng sau đây có nguyện vọng tham gia và đóng góp cho trang Ngoại giao Kinh tế Trực tuyến (sau đây gọi tắt là “trang NGKT Trực tuyến”) có thể trở thành thành viên:

 • Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
 • Các đơn vị trong Bộ Ngoại giao;
 • Đơn vị phụ trách Quan hệ quốc tế và một số đơn vị có liên quan khác của các bộ/ngành;
 • Sở/Phòng Ngoại vụ của các địa phương;
 • VCCI, một số hiệp hội có nhu cầu;
 • Các doanh nghiệp có nhu cầu.

Các đối tượng khác nếu có nguyện vọng trở thành thành viên sẽ được Ban quản trị xem xét và quyết định.


Điều 2. Quyền của thành viên:

Thành viên trang NGKT Trực tuyến có những quyền lợi như sau:

 • Thành viên được cấp tài khoản riêng truy cập trang NGKT Trực tuyến;
 • Tùy vào từng cấp của thành viên, thành viên được truy cập thông tin và tải dữ liệu trên trang NGKT Trực tuyến;
 • Tùy vào từng cấp của thành viên, thành viên được tạo bài viết mới, bình luận và trả lời trong các mục của Diễn đàn NGKT Trực tuyến (các bài viết sẽ qua ban quản trị duyệt trước khi đăng);
 • Thành viên được tham gia đóng góp ý kiến thay đổi hoặc bổ sung các nội dung trong trang NGKT Trực tuyến;
 • Thành viên được yêu cầu nâng cấp tài khoản và sẽ qua Ban quản trị xem xét quyết định.
 • Thành viên được giới thiệu thành viên tham gia trang NGKT Trực tuyến.

Điều 3. Nghĩa vụ của thành viên

Thành viên trang NGKT Trực tuyến có các nghĩa vụ sau:

 • Thành viên có ý thức bảo mật đối với tài khoản được cấp, không được tiết lộ tài khoản và mật khẩu cho người khác. Trong trường hợp bị mất mật khẩu, phải thông báo ngay với Ban Quản trị.
 • Thành viên có trách nhiệm cung cấp và đưa thông tin cập nhật thường xuyên lên Diễn đàn NGKT Trực tuyến, bao gồm các thông tin cơ bản và các thông tin cập nhật về địa phương/địa bàn/cơ quan/tổ chức của mình và các thông tin khác khi có yêu cầu.
 • Thành viên chịu trách nhiệm đối với nội dung và tính phù hợp của thông tin, yêu cầu đưa lên Diễn đàn NGKT Trực tuyến: Không được đưa thông tin mật, thông tin liên quan đến chính trị, tôn giáo, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam lên Diễn đàn NGKT Trực tuyến; chịu trách nhiệm đối với tính xác thực của thông tin. Ban Quản trị Diễn đàn NGKT Trực tuyến có quyền đưa hoặc không đưa hoặc chỉnh sửa nội dung do thành viên cung cấp lên Diễn đàn để đảm bảo thông tin trên Diễn đàn NGKT Trực tuyến phù hợp với mục tiêu của trang NGKT Trực tuyến mà không thông báo trước.
 • Thành viên có trách nhiệm tích cực tham gia, đóng góp và xây dựng trang NGKT Trực tuyến.
 • Tùy theo từng cấp của tài khoản, thành viên có trách nhiệm tuân theo các quy định của Ban Quản trị khi có yêu cầu nâng cấp thành viên.

Điều 4. Chế tài xử phạt

Thành viên vi phạm Quy chế của trang NGKT Trực tuyến, tùy mức độ sẽ bị tạm khóa tài khoản hoặc bị truất quyền thành viên.


Điều 5. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi ban hành và có thể được Ban quản trị chỉnh sửa, bổ sung thêm khi cần thiết.

Form Đăng ký Thành viên