Quyết định chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

5

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) do dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được Chính phủ hỗ trợ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, có giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV trước ngày 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ hai, chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trong thời gian từ 01/4/2020 – 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ ba, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức cận nghèo.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động mà bị mất việc làm do dịch COVID-19 cũng được Nhà nước hỗ trợ nếu: mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo; cư trú hợp pháp tại địa phương; làm một trong những công việc thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, bán lẻ xổ số lưu động…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

Xem chi tiết Quyết định 15/2020/QĐ-TTg tại đây: quyet-dinh-15-2020-qd-ttg-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid