Xây dựng và thực thi thị trường mua bán phát thải: Kinh nghiệm quốc tế và những định hướng đối với Việt Nam

14

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.