Trung Quốc mở cửa ngành ngân hàng

34
Ảnh minh họa

Ngày 03/01, Ủy ban quản lý, giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc chính thức sửa đổi và ban hành “Biện pháp thực hiện việc cấp phép hành chính đối với các ngân hàng vốn đầu tư nước ngoài của Ủy ban quản lý, giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc” (Biện pháp).

Nội dung chính của “Biện pháp” sửa đổi gồm: (i) Tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện theo pháp luật các biện pháp mở cửa đối với ngành ngân hàng, cho phép các ngân hàng nước ngoài lập chi nhánh và ngân hàng pháp nhân vốn nước ngoài tại Trung Quốc, hủy bỏ yêu cầu cần có về tổng tài sản đối với các ngân hàng nước ngoài khi thành lập cơ sở kinh doanh tại Trung Quốc; (ii) Tiếp tục thúc đẩy tinh giản thủ tục hành chính, phân quyền cho doanh nghiệp, kết hợp giữa phân quyền với quản lý, tối ưu hóa môi trường kinh doanh; (iii) Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát thận trọng.

Ủy ban quản lý, giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho biết, việc sửa đổi và ban hành “Biện pháp” sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa đối ngoại mức độ cao, thúc đẩy các ngân hàng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào phát triển kinh tế – xã hội chất lượng cao. Ủy ban quản lý, giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc sẽ kiên trì coi trọng mở của đối ngoại và quản lý giám sát thận trọng, vừa ngăn chặn hiệu quả các rủi ro về tài chính, vừa thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định ngành ngân hàng.

Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.