Tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2019

130

Ban Quản trị trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi tới các thành viên Báo cáo kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tham khảo.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây: https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=621&ItemID=19100