Tình hình kinh tế xã hội năm 2018

116

Ban Quản trị trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên báo cáo kinh tế xã hội tháng năm 2018 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tham khảo.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19037