Thông tư tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC về định giá trong lĩnh vực chứng khoán

16
Ngày 17/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 70/2020/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, kéo dài hiệu lực thi hành tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến hết ngày 30/6/2021.

Sau ngày 30/6/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/8/2020.

Xem chi tiết Thông tư 70/2020/TT-BTC tại đây: thong-tu-70-2020-tt-btc-keo-dai-hieu-luc-thi-hanh-thong-tu-14-2020