Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

58

Ngày 30/1/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC gồm các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện;nội dung, mức chi, nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội như hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa – thể thao, Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, bản; hoàn chỉnh các công trình bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm; hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động; chi đặc thù về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; Chi đặc thù về chăm sóc sức khỏe sinh sản; truyền thông về xây dựng nông thôn mới; Chi hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng; Thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 – 2020; Chi quản lý Chương trình…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2019. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Toàn văn Thông tư 08/2019/TT-BTC xin tham khảo tại đây: Thông tư 08/2019/TT-BTC.