Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

11

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

Theo đó, lãi suất mua lại, hoán đổi công cụ nợ sẽ do Bộ Tài chính quyết định khung trong từng thời kỳ hoặc cho từng đợt mua lại, hoán đổi. Căn cứ vào khung lãi suất này, tổ chức phát hành quyết định lãi suất mua lại đối với từng đợt mua lại, quyết định suất hoán đổi đối với từng đợt hoán đổi.

Việc mua lại, hoán đổi công cụ nợ được thực hiện 01 trong 02 phương thức sau:

– Thỏa thuận trực tiếp với các chủ sở hữu công cụ nợ;

– Đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán. Kho bạc Nhà nước có thể trực tiếp tổ chức đấu thầu mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết Thông tư 110/2018/TT-BTC tại đây