Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

63

Ngày 17/10/2018, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là  18 mẫu văn bản, như:

– Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp GCN đăng ký đầu tư (ĐKĐT) ra nước ngoài;

– Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài;

– Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

– Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

– Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;

– Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép;

– Mẫu số 7: Văn bản xác nhận nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;

– Mẫu số 8a, 8b: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với đăng ký lần đầu (Mẫu 8a) và đăng ký điều chỉnh (Mẫu 8b);

– Mẫu số 16: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra nước ngoài;

– Mẫu số 17: Văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra nước ngoài.

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018 và thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015.

Toàn văn Thông tư xin tham khảo tại đây: Thông tư 03/2018/TT-BKHDT