Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

11

Ngày 05/07/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Theo đó, doanh nghiệp phải triệu hồi các sản phẩm có khuyết tật do mình sản xuất khi sản phẩm vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành bắt buộc áp dụng cho đối tượng sản phẩm đó hoặc sản phẩm dù chưa gây tổn thất về người và tài sản nhưng qua quá trình sử dụng có thể gây nguy hiểm trong một số điều kiện nhất định. Đối với sản phẩm có lỗi không thuộc diện triệu hồi nêu trên thì cơ sở sản xuất chủ động thực hiện khắc phục lỗi của sản phẩm.

Trường hợp phát hiện các sản phẩm đã cung cấp ra thị trường có khuyết tật thuộc diện triệu hồi, doanh nghiệp cần chủ động tạm dừng sản xuất đối với các sản phẩm thuộc kiểu loại sản phẩm có khuyết tật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần công bố công khai kế hoạch triệu hồi trên phương tiện thông tin đại chúng và chịu mọi chi phí liên quan đến việc triệu hồi sản phẩm.

Thông tư này cũng quy định rằng, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện sản phẩm có khuyết tật, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu tạm dừng việc cung cấp sản phẩm khuyết tật ra thị trường. Sau thời gian không quá 30 ngày kể từ khi kết thúc triệu hồi, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện triệu hồi tới Cơ quan Quản lý chất lượng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/8/2019.

Xem chi tiết Thông tư 25/2019/TT-BGTVTT tại đây