Thông tư 13/2019/TT-BCT sửa đổi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại ASEAN-Hàn Quốc

162

Ngày 31/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Theo đó, Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AK của Việt Nam sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa; Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT.

Thông tư 13/2019/TT-BCT cũng bãi bỏ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục mới ban hành kèm theo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/9/2019.

Xem chi tiết Thông tư 13/2019/TT-BCT tại đây: thong-tu-13-2019-tt-bct-sua-doi-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-asean-han-quoc