Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

125
Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam tháng 6/2016.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mới đây đã ký quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (gọi tắt là Ban IV) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Quyết định số 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban IV được ký ngày 3/10/2017, 4 ngày sau cuộc tọa đàm đối thoại chính sách với 14 tập đoàn kinh tế tư nhân vào cuối tháng 9/2017. Theo quyết định này, Trưởng ban Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin việt Nam. Ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên trong Ban IV còn có ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận; ông Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch; ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Đi kèm văn bản này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng ký Quyết định ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1463 ngày 29/9 của Thủ tướng về việc bổ sung thành viên Hội đồng, gồm:

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận – thành viên

Ông Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch – thành viên

Ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam – thành viên

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới – thành viên.

Việc ra quyết định bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn và thành lập riêng một Ban nghiên cứu về phát triển kinh tế tư nhân sau thời gian rất ngắn đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần 2 hồi cuối tháng 7 được đánh giá là thể hiện sự quyết liệt và tinh thần “nói đi đôi với làm” của Thủ tướng.

Đồng thời điều này cũng thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển cũng như nâng cao vai trò, vị thế của khối doanh nghiệp này trong nền kinh tế Việt Nam.

Chu Văn