Tác động của giá dầu đến nền kinh tế nước Nga và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

40

Trong thời gian vừa qua, giá dầu mỏ trên thế giới đã sụt giảm mạnh. Nhiều nưc trên thế giới là những nước xuất khẩu dầu mỏ chính, trong đó có Nga đã phải chịu nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nghiên cứu sẽ xem xét ảnh hưởng ca việc giá dầu giảm từ năm 2014 đến nền kinh tế nước Nga thông qua các biến s kinh tế vĩ mô. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi giá dầu giảm tăng trưởng kinh tế Nga cũng giảm theo, đồng thời tiền công, doanh thu thương mại của hàng hóa thực phẩm và phi thực phẩm cũng sụt giảm. Điều này cũng có nghĩa rằng nghèo đói và bt bình đẳng gia tăng. Ngoài ra giá dầu giảm cũng tác động tiêu cực đến ngân sách Liên bang. Từ đó, nghiên cứu này sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Xem toàn bài tại đây: Tác động của giá dầu

Hoàng Xuân Trung

(Nguồn: Nghiên cứu Châu Âu, số 07/2017)