Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

114

Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chiến lược với mục tiêu về cấp nước như sau: Cấp nước chủ động cho diện tích đất trồng lúa 2 vụ, bảo đảm tưới 85% và đến năm 2030 có 30% diện tích trồng lúa thực hiện phương thức canh tác tiên tiến, năm 2050 con số này là 50%. Ngoài ra, chiến lược còn được thực hiện nhằm mục tiêu chủ động thoát nước ra sông chính, bảo đảm tiêu thoát ở đồng bằng với tần suất 5 – 10%, đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát cho khu đô thị tiêu vào hệ thống công trình thủy lợi.

Để đạt được mục tiêu như trên, Thủ tướng đưa ra các nhiệm vụ cần thực hiện như hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường thực thi pháp luật về thủy lợi; hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thủy lợi, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc đào tạo nâng cao năng lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt động thủy lợi và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch về thủy lợi cũng được Thủ tướng đặc biệt chú trọng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 33/QĐ-TTg tại đây: Quyết định 33