Quyết định 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

69

Quyết định 128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/01/2019, sơ lược có một số nội dung sau:

– Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha, được giới hạn như sau:

+ Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Hòa Bình;

+ Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;

+ Phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Bắc giáp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

– Phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 1.650.000 lượt khách; đến năm 2030 đạt khoảng 5.000.000 lượt khách du lịch đến Mộc Châu;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 128/QĐ-TTg tại đây