Quy định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

8

Ngày 18/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, thương nhân có phát sinh xuất khẩu khoáng sản trong quý lập báo cáo gửi về Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương thay vì Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Thương theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có thương nhân xuất khẩu khoáng sản lập báo cáo tổng hợp theo 6 tháng và hàng năm gửi về Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương chậm nhất ngày 31/7 và 31/01 hàng năm.

Ngoài ra, loại bỏ các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF gồm: Bản cam kết sản xuất hóa chất Bảng hoặc hóa chất DOC, DOC-PSF; Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy hoặc Bản sao quyết định phê duyệt phương án chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần một số Thông tư như:

– Thông tư 14/2013/TT-BCT quy định về điều kiện kinh doanh than.

– Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

– Thông tư 55/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 38/2014/NĐ-CP.

Xem chi tiết Thông tư 13/2020/TT-BCT tại đây: thong-tu-13-2020-tt-bct-sua-doi-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-quan-ly-bo-cong-thuong