Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật về thức ăn chăn nuôi

97

Ngày 30/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản.

Cụ thể, bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 Điều 2 như sau: “1a. Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu: Salmonella, Asen tổng số (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật quy định tại Mục III Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/7/2021”.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Xem chi tiết Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT tại đây: thong-tu-08-2020-sua-doi-thong-tu-04-2020-quy-chuan-thuc-an-chan-nuoi