Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng

8
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Cụ thể, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí như sau:

Theo đó, từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC.

Đồng thời, trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC như cũ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Xem chi tiết Thông tư 33/2020/TT-BTC tại đây: thong-tu-33-2020-tt-btc-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-thanh-lap-ngan-hang