Quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm

3
Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, sửa đổi mức chi công tác tổ chức thu, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, mức chi tối đa bằng 7,5% số tiền đóng của người tham gia (không bao gồm số thu do ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ), trong đó: Mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện bình quân tối đa bằng 14% số tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được Nhà nước cấp chi phí chi trả bằng 0,65% tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (trừ khoản chi trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, chi đóng bảo hiểm y tế), mức cũ theo Quyết định 60/2015/QĐ-TTg bằng 0,78%.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Xem chi tiết Quyết định 38/2019/QĐ-TTg tại đây: Quyết định 38-TTgCP