Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Thị trường Chứng khoán và Bảo hiểm đến 2020, định hướng 2025

37

Ngày 28/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Theo đó, mục tiêu đối với thị trường bảo hiểm được phê duyệt là:

– Tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu tăng bình quân 20% đến năm 2020 và 15%/năm từ năm 2021 đến năm 2025.

– Đến năm 2020 có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ và năm 2025 là 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ;

– Doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP đến năm 2020 tối đa 3%, đến năm 2025 là 3,5%…

Ngoài ra, Quyết định còn quy định nguyên tắc, các giải pháp cụ thể cơ cấu lại thị trường…

Trong nội dung này có đề cập đến Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

Xem chi tiết Quyết định 242/QĐ-TTg tại đây.