Nghị định sửa đổi, bổ sung về giám sát và đánh giá đầu tư

9

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Theo đó, Chính phủ bổ sung quy định về phương pháp và chỉ số đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công như sau:

Dự án đầu tư công được đánh giá về hiệu quả đầu tư thông qua các phương pháp so sánh, đối chiếu giữa kết quả, số liệu thực tế và mục tiêu đặt ra, giữa các thông số của dự án tại thời điểm đánh giá và thông số chuẩn hoặc kết hợp các chỉ tiêu này. Ngoài ra, hiệu quả đầu tư dự án này còn được đánh giá bằng phương pháp phân tích chi phí – lợi ích.

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công bao gồm: Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của dự án so với chỉ số đã được phê duyệt; tỷ suất hoàn vốn nội bộ; các tác động kinh tế – xã hội, môi trường và các mục tiêu phát triển đặc thù khác; các biện pháp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực về xã hội và môi trường…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Nghị định 01/2020/NĐ-CP tại đây:Nghị định 01 về giám sát và đánh giá đầu tư