Nghị định 65/2017/NĐ-CP về Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

512

Ngày 19/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu. Nghị định này bao gồm các điều khoản về Chính sách đặc thù; Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ, Tổ chức thực hiện và phần phụ lục bao gồm các mẫu biểu.

Toàn văn Nghị định xin tham khảo tại đường link sau:

65-2017-ND-CP