Na-uy đóng góp hơn 64 triệu USD để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở châu Âu

31

Vừa qua, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề của Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu (EEA) và Liên minh Châu Âu (EU) Bakke-Jenssen cho biết Na-uy đã thiết lập Quỹ việc làm cho thanh niên với số vốn là 60,6 triệu EUR, nhằm tài trợ cho các dự án thí điểm giúp thanh niên tìm việc làm.

Bộ trưởng Bakke-Jenssen nhấn mạnh thất nghiệp đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Châu Âu, ảnh hưởng lớn tới niềm tin vào mô hình xã hội hướng tới bảo vệ an sinh xã hội và cuộc sống của người dân. Quỹ dành cho 15 nước trong EEA và các nước nhận viện trợ của Na-uy, cùng với Ai-len, I-ta-lia và Tây Ban Nha. Quỹ tập trung dành cho các hoạt động gắn kết doanh nghiệp với các chương trình học nghề, tư vấn và đào tạo nghề, ưu tiên cho lứa tuổi 25-29, cộng động thiểu số và người tàn tật.

Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Na-uy