Một số vấn đề về phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam

260

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, các khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời, các khu kinh tế cửa khẩu cũng đã góp phần quan trọng vào củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới. Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được trong quá trình phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, bài viết chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển khu kinh tế cửa khẩu thời gian tới.

Xin xem file đính kèm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU