Ấn phẩm quảng bá Xoài, Thanh long (Agri Toolkit on Vietnamese Mango and Dragon fruit)

183

Ban Quản trị Trang NGKT hân hạnh gửi đến Quý độc giả Bộ ấn phẩm quảng bá quả Xoài và quả Thanh Long.

Chi tiết xin xem tại đây:

Bộ ấn phẩm quảng bá quả Xoài: 1. Ấn phẩm in | 2. Video clip

Bộ ấn phẩm quảng bá quả Thanh Long: 1. Ấn phẩm in  | 2. Video clip

————————————————————————————–

AgriToolkit on Vietnamese Mango: 1. Print media | 2. Video clip

AgriToolkit on Vietnamese Dragon Fruit: 1. Print Media  | 2. Video clip

 

Please contact thkt.ngkt@gmail.com for any further inquiries.