Hội thảo Nguồn nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Một số hàm ý chính sách cho phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam (6/9/2019).

7

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.