Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

67

Ngày 21/9/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1221/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017. Cụ thể:

  1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.
  2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tại địa phương thông báo, tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; kiểm tra, rà soát, lập danh sách tổng hợp các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 2 hàng năm.
  3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân ở địa phương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương; tổ chức rà soát, cập nhật danh sách tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 2 hàng năm.
  4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy dủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2018.

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này xin tham khảo tại đây: Quyết định 1221/QĐ-TTg