Thông tư 57/2019/TT-BTC cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh...

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc...

Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA của Chính phủ

Ngày 28/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính...

Thông tư hướng dẫn về bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có...

Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định chuẩn quốc gia về môi trường

Ngày 8/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT...

Quyết định sửa đổi Quyết định 1931 về áp dụng biện pháp tự vệ

Ngày 05/6/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1561/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thay thế...

Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2019, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019. Cụ thể, sau...

Nghị định sửa đổi quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở...

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của...

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch...

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên...

Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Ngày 13 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ...

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ. Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung quy định về...

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và...

Nghị định quy định chi tiết về Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất...

Nghị định quy định một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật...

Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra khoáng sản

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ...

Quyết định 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần...

Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, Danh...

Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,...

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013 về tạm nhập, tái xuất, tiêu huỷ,...

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013...