Phê duyệt Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam đến 2030

Ngày 11/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 339/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Quy hoạch điện VIII: Tối ưu hóa trong phát triển nguồn điện với chi phí sản xuất điện nhỏ nhất

Theo Bộ Công Thương, Quy hoạch điện VIII mang tính “mở”, chỉ nêu danh mục những công trình điện quan trọng, ưu tiên, những dự án đã chuẩn xác, tạo...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Trong công thư gửi tới Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ...

PVN băn khoăn về đầu tư điện khí LNG trong Quy hoạch điện VIII

Có hàng loạt nhà máy điện khí LNG được dự kiến đầu tư trong Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, chọn quy mô lẫn vị trí đầu tư để tối ưu hóa...

EVN lo lắng về Quy hoạch điện VIII

Từng được coi là có vai trò chủ đạo và giờ đây là đóng vai trò chính trong việc đảm bảo cấp điện cho nền kinh tế cũng như quản lý hệ...

10 năm tới, tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho Đồng bằng sông Cửu Long

Tầm nhìn đến năm 2050 của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xác định theo hai khía cạnh, “nơi sống tốt” khi nhìn từ bên trong vùng và “nơi...

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã nêu rõ sự tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại...

Nghị quyết 115/NQ-CP 2020 về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 06/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, mục tiêu tổng quát như sau: đến năm...

Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Ngày 28/5/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 1041/QĐ-BGTVT công bố về Danh mục cảng cạn Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công...

Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Thị trường Chứng khoán và Bảo hiểm đến 2020, định hướng 2025

Ngày 28/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020...

“Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025”

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 172/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025"....

Phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, về...

Ngày 31/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm...

Quyết định 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch...

Quyết định 128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ...

Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

Nghị quyết 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 08/11/2018. Các chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội đặt...

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ngày 21/9/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1221/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017. Cụ thể: Bộ...

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị Định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15...

Ngày 15/6/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định những nội dung chính như sau: - Ban hành chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết...