Phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/4/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BNN-TT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn...

Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát,...

Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá...

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Cụ...

Phê duyệt Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam đến 2030

Ngày 11/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 339/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Ngày 17/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định 510/QĐ-BKHCN về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo...

Quy hoạch điện VIII: Tối ưu hóa trong phát triển nguồn điện với chi phí sản xuất điện nhỏ nhất

Theo Bộ Công Thương, Quy hoạch điện VIII mang tính “mở”, chỉ nêu danh mục những công trình điện quan trọng, ưu tiên, những dự án đã chuẩn xác, tạo...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Trong công thư gửi tới Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ...

Phát triển năng lượng tái tạo có lộ trình, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế

Bộ Công Thương vừa tổng hợp các ý kiến góp ý chính đối với Quy hoạch điện VIII và ý kiến giải trình của đơn vị Tư vấn lập Quy...

3 tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao từ 30/4/2021

Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Theo đó, Điều 3 Quyết định này nêu rõ,...

Công bố Chỉ số APCI 2020 về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Ngày 17/3/2021, tại Hà Nội, Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020) đã được Hội đồng tư vấn cải...

PVN băn khoăn về đầu tư điện khí LNG trong Quy hoạch điện VIII

Có hàng loạt nhà máy điện khí LNG được dự kiến đầu tư trong Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, chọn quy mô lẫn vị trí đầu tư để tối ưu hóa...

EVN lo lắng về Quy hoạch điện VIII

Từng được coi là có vai trò chủ đạo và giờ đây là đóng vai trò chính trong việc đảm bảo cấp điện cho nền kinh tế cũng như quản lý hệ...

10 năm tới, tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho Đồng bằng sông Cửu Long

Tầm nhìn đến năm 2050 của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xác định theo hai khía cạnh, “nơi sống tốt” khi nhìn từ bên trong vùng và “nơi...

Quyết định 316/QĐ-TTg thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa, dịch vụ

Ngày 09/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 316/QĐ-TTg về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng...

Thông tư 10/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP

Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2020/TT-BKHCN về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP...

Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC

Ngày 26/02/2021, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 17/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã nêu rõ sự tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại...

Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa Thông tư 12/2018/TT-BTC về giám sát tài chính của tổ chức tín dụng

Ngày 30/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng...