Báo cáo kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2019 của BIDV

179

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên Báo cáo kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm nghiên cứu của BIDV để tham khảo.

Xin xem tại đây:[Vien DTNC BIDV] Bao cao KTVM 6T.2019 v2