Bản tin Kinh tế vĩ mô tháng 1/2020 của BIDV

40

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên Bản tin Kinh tế Vĩ mô tháng 1/2020 của Trung tâm nghiên cứu của BIDV để tham khảo.

Chi tiết xin xem tại đây:Ban tin KTVM thang 1 nam 2020-final