Bản tin Kinh tế số 8/2019

50

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi kèm theo Bản tin Kinh tế số 08/2019 của Vụ Tổng hợp Kinh tế để các thành viên tham khảo.

Bản tin xin xem tại đây: ban tin so 8 – 2019