Bản tin Kinh tế số 12/2019

43

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi  Bản tin Kinh tế số 12/2019 của Vụ Tổng hợp Kinh tế để các thành viên tham khảo.

Xin xem tại đây:ban tin so 12