Bản tin Kinh tế số 10/2019

0

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi kèm theo Bản tin Kinh tế số 10/2019 của Vụ Tổng hợp Kinh tế để các thành viên tham khảo.

Xin xem tại đây:ban tin so 10