Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

6

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.