Đoàn Công tác Hội đồng Nhân dân TP. HCM thăm làm việc tại Hà Lan

20

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.