Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo...

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018. Một trong...

Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo Nghị định này, quyết định thành lập khu...

Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động KD theo phương thức đa cấp

Ngày 24/05/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo...

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về thuế xuất nhập khẩu

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế...

Thông tư 06/2018/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu,...

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất...

Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông

Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, trong đó quy định cụ thể về nhiều chính sách hỗ trợ với hoạt động chuyển giao...

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực từ...

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp...

Nghị định số 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Theo đó, tổ chức, cá nhân...

Thông tư của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng...

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng...

Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công...

Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020,...

Nghị định Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, có hiệu lực kể từ...

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công...

Quyết định sửa đổi, bổ sung phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20...

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ...

Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018. Toàn văn Nghị định...

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông...