Chỉ thị về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp...

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã bàn hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung...

Nghị định quy định chi tiết về Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất...

Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản...

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 35 về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu...

Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện 2018-2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ngày 08 tháng 3 năm 2018 đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện...

Thông tư quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính...

Ngày 07 tháng 2 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc,...

Thông tư điều chỉnh chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTC, hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức...

Thông tư về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia

  Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông ngày 2 tháng 3 năm 2018 đã ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT, quy định về vận tải hành...

Nghị định quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương

Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018, ban hành một số quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp...

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tạp chí Du lịch ngày 06/3 đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, với nhiều nội...

Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với sản phẩm phân bón DAP và MAP

Ngày 02 tháng 03 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 686/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với...

Thông tư quy định Danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hoá mua bán, trao...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013 về tạm nhập, tái xuất, tiêu huỷ,...

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập...

Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển ngành hàng không đến năm 2020

Ngày 23 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng...

Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 21 tháng 2 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 590/QĐ-BCT công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết ban hành một...