Thông tư của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng...

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng...

Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công...

Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020,...

Nghị định Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, có hiệu lực kể từ...

Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến...

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất...

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công...

Quyết định sửa đổi, bổ sung phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20...

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ...

Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018. Toàn văn Nghị định...

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông...

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón, có hiệu...

Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập,...

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia,...

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và...

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ...

Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ...

Thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương

Ngày 16/4/2018, Bộ Công Thương có công văn số 2919/BCT-XNK gửi các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên...

Kế hoạch thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thuỷ sản

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Từ năm 2018 và các...

Nghị định sửa đổi quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở...

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của...

Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang

Ngày 10/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 388/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang...